Bảng Thông Tin

vào ngày 20/8/2013 nhằm ngày 14/7 AL .Là Ngày VU LAN THẮNG HỘI . Các .HT.ĐS cũ & Mới về Tại Chùa Phổ Đà Để Tham Dự Admin Xin Thông Báo